नाव : श्री. सोमनाथ भातकुटे
पद : ( सदस्य )
जन्मतारीख : २६/०३/१९७७
कंपनी : अफोर्डेबल रोबोटिक आणि ऑटोमेशन प्रा. लि.
पदवी : हेड ऑफ स्टोअर आणि लॉजिस्टिकस डिपार्टमेंट.
पत्ता : -
मोबाईल : -


मनोगत :
...