नाव : श्री. ओंकार भस्मारे (स्वामी)
पद : ( सदस्य )
जन्मतारीख : ०६/०३/१९९६
व्यवसाय : -
पत्ता : विठाई ", गोकुळ नगर, नऱ्हे रोड, धयरी, पुणे ४१ .
मोबाईल : ८२३७३०३३७८ /७०५७५००५६२ .


मनोगत :
सप्रेम शिवशरनाथ ,
वीरमाहेश्वर जंगम संस्थे मध्ये युवा सदस्य म्हणून कार्यरत असताना सर्व समाज बांधवांसाठी युवा न साठी विविध उपक्रम करीत असताना संस्थे चे अध्यक्ष व सर्व च कार्यकारिणी बरोबर काम करण्याचा अनुभव निश्तिच उस्फुर्तदायक असतो.समाज परिपूर्णतेचा युवा न च्या साथीने नाविन्यपूर्ण असे कार्य नेहमीच करत राहील असा विश्वास आहे .
धन्यवाद .